Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 037 Photo 037
  • 126 Athenes Agios Eleftherios 126 Athenes Agios Eleftherios
  • 144 Paros Bizantine Road 144 Paros Bizantine Road
  • 007 Paros Piso Livadi 007 Paros Piso Livadi
  • 202 Paros Parioka 202 Paros Parioka