Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 05 Photo 05
  • 43 Mikonos 43 Mikonos
  • 012 Paros Naousa 012 Paros Naousa
  • 72 Mikonos 72 Mikonos
  • CitrusSculptes30 CitrusSculptes30