Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 106 Photo 106
  • 045 - Edimbourg 045 - Edimbourg
  • Kitou de l'hotel 2 Kitou de l'hotel 2
  • Photo 086 Photo 086
  • Place du Peuple 7 Place du Peuple 7