Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 03 Photo 03
  • 199 Paros Parioka 199 Paros Parioka
  • 120 Santorini Ancient Thira 120 Santorini Ancient Thira
  • 07 Mikonos 07 Mikonos
  • 088 Athenes Agora Temple d Hephaistos 088 Athenes Agora Temple d Hephaistos