Stéphane Touraine photo gallery

  • Tour des Milices Tour des Milices
  • 121 Paros Lefkes 121 Paros Lefkes
  • 193 Paros Parioka 193 Paros Parioka
  • 036 Paros Naousa 036 Paros Naousa
  • Photo 080 Photo 080