Stéphane Touraine photo gallery

  • 025 Athenes Acropole Les Propylees 025 Athenes Acropole Les Propylees
  • 034 Santorini Fira 034 Santorini Fira
  • Photo 13 Photo 13
  • Photo 015 Photo 015
  • Photo 12 Photo 12