Stéphane Touraine photo gallery

  • 198 Paros Parioka 198 Paros Parioka
  • 144 Paros Bizantine Road 144 Paros Bizantine Road
  • 163 Paros Parioka 163 Paros Parioka
  • 024 Athenes Acropole Les Propylees 024 Athenes Acropole Les Propylees
  • 038 Paros Naousa 038 Paros Naousa