Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 73 Photo 73
  • Photo 025 Photo 025
  • 093 - Saint Andrews - Université 093 - Saint Andrews - Université
  • 074 - Stirling (Château) 074 - Stirling (Château)
  • Photo 12 Photo 12