Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 71 Photo 71
  • 193 - Loch Ness - Fort Augustus 193 - Loch Ness - Fort Augustus
  • 004 Santorini 004 Santorini
  • 162 162
  • Église Sainte Agata dei Goti 2 Église Sainte Agata dei Goti 2