Stéphane Touraine photo gallery

  • Kostos 1 Kostos 1
  • 092 - Saint Andrews - Université 092 - Saint Andrews - Université
  • 085 Athenes 085 Athenes
  • 22 Trous 22 Trous
  • Domus Augustana & Palais de Septime Sévère 1 Domus Augustana & Palais de Septime Sévère 1