Stéphane Touraine photo gallery

  • Citrus01 Citrus01
  • Photo 39 Photo 39
  • 21 Mikonos 21 Mikonos
  • 101 Paros Marpissa 101 Paros Marpissa
  • Photo 078 Photo 078