Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 088 Photo 088
  • 046 Athenes Acropole view from 046 Athenes Acropole view from
  • Photo 03 Photo 03
  • Photo 048 Photo 048
  • Photo 03 Photo 03