Stéphane Touraine photo gallery

  • 086 Paros Naousa 086 Paros Naousa
  • Photo 077 Photo 077
  • Photo 10 Photo 10
  • 203 Paros Parioka 203 Paros Parioka
  • Photo 110 Photo 110