Stéphane Touraine photo gallery

  • 076 - Stirling (Château) 076 - Stirling (Château)
  • Photo 034 Photo 034
  • 119 Athenes 119 Athenes
  • 54 Mikonos 54 Mikonos
  • 168 168