Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 06 Photo 06
  • Photo 3 - Antiparos Photo 3 - Antiparos
  • 003 Athenes View from Hotel President 003 Athenes View from Hotel President
  • 036 - Edimbourg 036 - Edimbourg
  • Photo 067 Photo 067