Stéphane Touraine photo gallery

  • 27 Mikonos 27 Mikonos
  • Photo 03 Photo 03
  • Mairie de la vieille ville - Horloge Astronomique Mairie de la vieille ville - Horloge Astronomique
  • Colonne de Marc Aurèle 1 Colonne de Marc Aurèle 1
  • 41 Mikonos 41 Mikonos