Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 025 Photo 025
  • 11 Mikonos 11 Mikonos
  • 153 Athenes Lycabettus Hill view from 153 Athenes Lycabettus Hill view from
  • 117 - Château de Crathes 117 - Château de Crathes
  • 007 Athenes View from Hotel President 007 Athenes View from Hotel President