Stéphane Touraine photo gallery

  • 045 Athenes Acropole view from 045 Athenes Acropole view from
  • 71 Mikonos 71 Mikonos
  • Mini Orange 2 Mini Orange 2
  • 199 199
  • 167 166 Paros Parioka 167 166 Paros Parioka