Stéphane Touraine photo gallery

  • 168 168
  • Photo07 Photo07
  • Photo 068 Photo 068
  • 084 Athenes Agora Temple d Hephaistos 084 Athenes Agora Temple d Hephaistos
  • 004 - Edimbourg (Château) 004 - Edimbourg (Château)