Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 101 Photo 101
  • 039 Santorini Oia 039 Santorini Oia
  • Photo 73 Photo 73
  • 028 Paros Naousa 028 Paros Naousa
  • 68 Mikonos 68 Mikonos