Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 70 Photo 70
  • 058 - Edimbourg 058 - Edimbourg
  • 043 Santorini Oia 043 Santorini Oia
  • Photo 39 Photo 39
  • Photo 02 Photo 02