Stéphane Touraine photo gallery

  • 097 Paros Marpissa 097 Paros Marpissa
  • 096 Santorini Oia 096 Santorini Oia
  • 088 - Stirling (Château) 088 - Stirling (Château)
  • Photo 09 Photo 09
  • 085 - Stirling (Château) 085 - Stirling (Château)