Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo07 Photo07
  • Lefkes 09 Lefkes 09
  • Photo 100 Photo 100
  • 002 Santorini 002 Santorini
  • 136 Athenes 136 Athenes