Stéphane Touraine photo gallery

  • 76 Mikonos 76 Mikonos
  • 193 Paros Parioka 193 Paros Parioka
  • 097 Santorini Oia 097 Santorini Oia
  • 199 199
  • Photo 03 Photo 03